راهنمای کامل کتابهای رسم فنی:

ساخت و تولید (بدون نقشه های ترکیبی): ۸۰۰۰تومان

عمومی (همه رشته های فنی): ۱۲۰۰۰تومان

نوشته شده توسط جاوید در |  لینک ثابت   •